Representación Legal

Representación e dirección técnica de procedemento:

 • Inspección de traballo

 • SMAC

 • INSS

 • INEM

 • Tesourería Seguridade Social

 • Recursos

 • Quenda de oficio

  Representación ante tribunales do social en todo tipo de procedementos laborais, de Seguridadr Social e tales como:

 • Despidos

 • Prestacións, contributivas e non contributivas.

 • Reclamacións de salarios.

 • Clasificación profesional.

 • Sancións.

 • Peritos en materia laboral e social ante os Tribunais de Xustiza


Traballadores

Asesoramento en convenios colectivos

Contrato laboral

Desemprego

Altas e baixas de traballadores

Cartas de pago de IRPF

Conflitos colectivos

Accidentes de traballo

Cooperativas.

Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.)

Folgas


Beneficiarios da Seguridade Social

Habilitación

Asesoramento e trámite de prestacións

Xubilación

Invalidez

Viudedade

Orfandade

Favor de familiares

Asistencia social


Empresas

Avaliación dos riscos e planificación da acción preventiva

Licencia fiscal

Imposto Actividades Económicas (IAE)

Contabilidade

Módulos

Declaración Tributaria.

Formalización Sanidade Social

Confección de recibos de salarios

Asesoramento en convenios colectivos

Contratación laboral

Legalización de empresas

Altas e baixas de traballadores

Carta de pago IRPF

Estranxeiros

Conflitos colectivos.

Subvencións e bonificacións de creación de emprego

Auditoria laboral

Selección de persoal

Mediador familiar