Aos Graduados Sociais, na súa condición de técnicos en materias sociais e laborais, correspóndenlles as funcións de estudo, asesoramento, representación e xestión, sen necesidade de apoderamento especial, nos casos permitidos pola Lei de Procedemento Administrativo, en todos cantos asuntos laborais e sociais fosen encomendados por ou ante o Estado, entidades  paraestatales, corporacións locais, a Seguridade Social, organizacións sindicais, entidades, empresas e particulares.


Funcións

Intervir profesionalmente, estudando e emitindo ditames e informes, en cantas cuestións sociais e laborais lles sexan solicitados.


Asesorar, representar, formalizar documentos e xestionar en nome de organismos, entidades, empresas, traballadores e particulares, en materia social, laboral, de Seguridade Social, emprego e migracións.


Realizar, cando fosen nomeados colaboradores do Ministerio de Traballo ou outros organismos, na forma regulada polo artigo 6.° do texto articulado da Lei de Funcionarios Civís do Estado, funcións relativas ás técnicas de investigación social, cooperando nas enquisas, estudos e ditames que, sobre materias sociolóxicas, puidesen encomendárselles.


Desempeñar en organismos oficiais, entidades e empresas, con carácter permanente ou transitorio, as funcións ou cargos de carácter técnico social e laboral, tales como organización e control, asesoramento ou mando, en orde á admisión, clasificación, axuste, instrución e retribución do persoal; réximes de traballo, seguridade, economatos e comedores, indumentaria, previsión social e en xeral, sobre aplicación da lexislación social.


Verificar, sen menoscabo das facultades inspectoras e interventoras da administración, mediante certificación ou visado, os padróns, declaracións, liquidacións e demais documentos que haxan de formalizar as empresas e os traballadores a efectos do establecido na lexislación laboral e de Seguridade Social.


Comparecer en nome das empresas, dos traballadores e dos particulares, ante os organismos sindicais de conciliación, así como representarlles nos casos que expresamente o autoricen as Leis, ante as Maxistraturas de Traballo.


Exercer función docente nas escolas universitarias, seminarios de estudos sociais e noutros centros oficiais e particulares, así como en empresas e os seus centros de traballo e ensino profesional, de disciplinas sociais e laborais.


Tamén competerán aos graduados sociais as funcións técnicas en orde ao estudo e formación de orzamentos familiares, niveis de emprego análise de movementos migratorios, niveis de ingresos persoais e familiares, informes en convenios colectivos de traballo, etc, Así como calquera outra intervención relacionada cos fenómenos sociolóxicos e de significación laboral.


Intervir, cando sexa requirido para iso, como asesor laboral nos convenios colectivos sindicais, así como nas comisións mixtas establecidas nos mesmos.


Actuar como perito en material social e laboral ante os Tribunais de Xustiza, cando fose requirido para iso.


Exercer a habilitación das empresas, traballadores, os seus familiares ou dereito habentes, en orde á percepción de toda clase de beneficios económicos outorgados pola lexislación sociolaboral, Seguridade Social, emprego e migracións.


Aceptar a designación de oficio para todos aqueles labores que lle son atribuídos ao Graduado Social polo presente Regulamento. Dita designación realizaraa o respectivo Colexio por rigorosa quenda, establecido pola Xunta de Goberno.


Calquera outras funcións técnicas propias ou exclusivas do seu título análogas ás comprendida, neste artigo, así como as que lles asignen as disposicións legais vixentes ou futuras

FORMAS DE COLEXIACIÓN

NON EXERCENTE. Son Colexiados Non Exercentes aqueles que ostentando o correspondente título académico de -Diplomado ou Titulado de Grao en Relacións Laborais e RRHH, non exerce actividade profesional como tal.

EXERCENTE LIBRE. Son Colexiados Exercentes Libres os graduados sociais titulados con uso libre da profesión por conta propia ben de forma individual, ben de forma asociada ou colectiva.

EXERCENTE DE EMPRESA. Son Colexiados Exercentes de Empresa, os graduados sociais titulados, con exercicio ao servizo dunha soa empresa, grupo de empresas, dun graduado social exercente ou Administración Pública, mediante relación laboral coas mesmas e sempre que a súa contratación ou funcións sexan as previstas no artígo 1º da Orde do Ministerio de Traballo de 28 de agosto de 1970.